RSS

Aspillaga Family

04 Aug

Ito ang Aspillaga Family.

Isa ito sa mga dahilan kung bakit isang  malaking parte ng buhay ko ang  minsang pagiging full-time missionary. Ikaapat na taon na mula ng  mabinyagan sa Simbahan ang  Aspillaga  Family. Tanda-tanda ko pa  rin  kung ang  unang araw na nakilala  naming  mag-companion (Elder Ang) si  tatay  Rogelio Aspillaga hanggang sa  araw na  tuluyan nilang tinanggap ang  dala  naming mensahe sa kanilang buhay.

Hindi kami patungo sa bahay nila ng araw na iyon. Sa kapitbahay nila sana kami papunta para sa isang return visit. Ngunit nataong walang tao ang bahay na sinadya namin at dahil sa patuloy ang aming pag-tao-po, napansin kami ni tatay Rogelio na nung araw na yon ay nagpapahinga lamang. Sinabi nya sa min na umalis ang may-ari ng bahay at wala kaming makakausap doon. Dahil sa mabuting makikipag-usap ni tatay Rogelio sa aming mga missionaries, nagpatuloy ang aming simpleng kwentuhan sa imbitasyong makinig ng aming mensahe.

Batid ko at ng aking companion na bilang Padre de Pamilya, napakahalaga ng pamilya para kay tatay Rogelio, at dahil para sa pamilya ang pinaaabot naming balita ito ang naging pinakamalaking dahilan upang tuluyang magpakita ng interes si tatay na makinig sa amin. Naging isang masugid na tagapakinig ng aming lesson si tatay na para sa kanya ay tila ba isang bago at napakahalagang balita ang malamang bumalik na ang kabuoan ng ebanghelyo ni JesuCristo dito sa lupa sa pamamagitan ni Joseph Smith. Agad niyang tinanggap ang aming imbitasyon na basahin ang Aklat ni Mormon at ang aming hamon na magpabinyag sa Simbahan sakaling dumating ang panahon na malaman niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsaliksik at panalangin na totoo ang binigay naming aklat at totoo ang aming mensahe.

Nang mga sumunod na pagkikita, inimbitahan   ni tatay ang kanyang maybahay na si ate Juvy na makinig sa aming tinuturo, gayundin ang kanyang mga anak. Unang naging medyo mailap sa amin si ate Juvy ngunit patuloy din siyang nakinig kasama ang kanyang asawa. Walang paanyaya na hindi nagkulang si tatay. Agad siyang sumama sa amin sa pagsisimba, patuloy siyang nanalig sa pagbabasa ng Aklat ni Mormon at sa hamon na itanong sa Diyos kung ito ay totoo. May mga pagkakataon din na kahit hindi pa man ganap na miyembro si tatay ay sumasama na siya sa amin sa gawaing misyonero. Respetadong pulis si tatay Rogelio sa maliit at payapang probinsya ng Dipaculao, Aurora kaya naging malaking tulong siya sa amin upang makahanap ng mga tao na handang makinig ng aming mensahe. Itinuro niya sa amin ang ilan sa kanyang kamag-anak at kaibigan. Naging mainit naman ang kanilang pagtanggap sa amin, ngunit masasabing marami sa kanila ang hindi pa handa upang tanggapin ang pinanumbalik na ebanghelyo. Gayunpaman, patuloy ang ispiritwal na pag-unlad ni tatay kasama ng kanyang pamilya.

Nagkaroon kami ng mga family home evening at inaanyayahan namin si tatay at ang kanyang misis sa mga aktibidad sa simbahan gaya ng CSP o Community Service Projects. Naging istrumento din sila at ang kanilang umuusbong na patotoo upang patuloy na lumago ang gawaing misyonero sa kanilang lugar. Natuto silang magdasal bilang mag-anak at magbasa ng mga Banal na Kasulatan bilang pamilya. Sabay-sabay nilang higit na nakilala at Tagapagligtas at ang Ama sa Langit. Natuklasan nila na maari silang magkasama hanggang sa buhay na walang hanggan bilang mag-anak sa pamamagitan ng mga biyaya sa templo. Hindi naging hadlang kay tatay Rogelio ang mga pag-uudyok ng ilang kakilala na huwag nang makinig sa aming mga misyonero. At dahil wala rin siyang bisyo maliban sa kape, naging madali ang kanyang pag-unlad katuwang si ate Juvy at ang kanilang mga anak.

Di naglaon, tuluyang natanggap ni Tatay Rogelio Aspillaga at ng kanyang mag-anak ang ordinansa ng pagbibinyag at kaloob ng Ispirito Santo noong August 4, 2007. Ginanap sa Baler Chapel ang pagbibinyag na pinangunahan ng President Larona ng Dipaculao Branch. Isang maaliwalas na araw iyon. Bilang misyonero, napakasaya ko ng araw na iyon – masasabing isa sa pinakamasasayang araw ng buhay ko. Hindi ko makakalimutan ang naramdaman ko sa araw na nagsimula ang paglalakbay ni tatay at ng kanyang pamilya patungo sa buhay na walang hanggan bilang mag-anak.

Noong mga panahong naghahanda pa lamang ako upang maglingkod, malakas ang naging pakiramdam ko na may mga taong naghihintay sa akin. Feeling ko noon, may mga nilalang o kaluluwa na nakatakdang madala sa ebanghelyo ni JesuCristo sa pamamagitan ko. At napatunayan ko yan. Kabilang si tatay at ang kanyang mag-anak sa mga indibidwal at pamilya na nagsilbing buhay na ebidensya ng malakas sa pakiramdam ko noon, na nagtatakda ang Ama sa Langit ng mga tao na handang makinig sa Kanyang mensahe. Isang bayan na simple ang pamumuhay at puno ng mga mabubuting tao ang Dipaculao, Aurora – ang unang area ko sa mission at nagsilbing pangalawang tahanan ko na.

Isang buwan matapos mabinyagan ang pamilya Aspillaga, nalipat na ko ng ibang area. Malungkot ang naging pamaalam ko sa mga miyembro ng Dipaculao, ganun din sa mga naiwan naming tinuturuan. Minahal ko ang mga tao doon at naramdaman ko din ang kanilang pagmamahal sa akin bilang indibidwal at bilang misyonero na masayang naglingkod sa kanila.

Kahit nasa ibang lugar, patuloy akong nakatanggap ng magagandang balita tungkol sa mag-anak ni tatay. Sa kabila ng mga problema at pagsubok sa kanilang buhay at gayundin sa branch, patuloy silang naging matatag sa pananampalataya. 2009 nang muli kong binisita ang Dipaculao, marami ng nagbago, ngunit masaya pa rin ang buhay sa probinsyang iyon. Sa pamilya nila tatay Aspillaga ako nakituloy sa 4 na araw kong pagbisita.

Sa ngayon, naglilingkod si tatay Rogelio bilang Branch President ng Branch. Marami mang hamon sa kanya, sa kanyang pamilya at sa branch, batid ko ang napakatibay na patotoo ng Pamilya Aspillaga upang maging mabuting ehemplo sa mga nauna at bagong miyembro ng Simbahan ni JesuCristo ng mga Banal sa Huling Araw sa Dipaculao, Aurora.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on August 4, 2011 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: